Foto: Skjermdump fra Universitet i Oslo sine nettsider

Semesteravgiften økes til 690 kroner

Velferdstinget vedtok søndag formiddag at semesteravgiften skal økes fra 600 til 690 kroner. Det ble debattert hvorvidt 25 kroner av avgiften skal gå til å dekke rentekostnader for nytt studenthus, noe som vil bli avgjort i SiOs endelige budsjettvedtak for 2024.

Da Velferdstingets (VT) vårseminar fant sted denne helgen var en av postene semesteravgiften. På to ulike tidspunkt i 2022 ble VT bedt om å behandle et forslag fra SiO om økt semesteravgift. VTs arbeidsutvalg valgte å ikke behandle forslaget før nå.

Tre forslag

Alternativet majoriteten av arbeidsutvalget innstilte på var en økning på 90 kroner. Et mindretall av utvalget innstilte på forslag 2, en økning på 65 kroner. Begge forslagene innebærer at 25 kroner øremerkes til å dekke rentekostnadene til nytt studenthus i St. Olavs gate 23.

En tredje mulighet var å ikke øke i det hele tatt.

Etter debatt og votering ble forslag 1 vedtatt, med 16 mot 12 stemmer. Semesteravgiften kommer dermed til å øke med 90 kroner fra høstsemesteret 2023.

Kutt i SiO Helse

Deler av debatten dreide seg om at dersom man ikke øker semesteravgiften nå, vil det føre til store kutt i for eksempel SiO Helse.

- Dersom dere ikke velger å vedta en økning i dag, vil det påvirke velferdstjeneste SiO leverer i dag. Uten en økning vil det ikke være mulig å yte på det nivået studentene fortjener, og SiO Helse for eksempel, vil oppleve store kutt, sa leder for SiOs hovedstyre Stine Johannessen i et innlegg.

Leder for Velferdstinget, Marius Torsvoll sa i en e-post til studentnyhetene at økningen av semesteravgiften er viktig for studentene.

- Denne økningen på 90 kroner er viktig for det helhetlige velferdstilbudet til studentene. Dette kommer til å være med å gjøre det enklere å holde oppe tjenestetilbudet, spesielt tilbudet rettet mot å forbedre studentenes psykiske helse. Dette er en økning som Velferdstinget skal levere innspill til på neste møte når vi vedtar budsjettprioriteringer til SiO.

Nytt studetnhus var tema

Noen av representantene reagerte på at det foreslås at 25 kroner skulle øremerkes rentekostnader av SiOs nye studenthus SO23.

Sivert Arntzen fra Liberal Liste mente at det ikke er riktig at studentene må betale denne utgiften, og la derfor frem et nytt forslag.

- Jeg går i møte med forslaget på 665 kroner, men spesifiserer i tillegg at semesteravgiften ikke skal dekke 25 kroner til studenthuset. Studenthuset er ikke nært i fremtiden, og studentene som betaler nå vil mest sannsynlig aldri få brukt huset. Semesteravgiften kan gjerne øke til 665, men ingen av pengene burde gå til studenthuset.

Leder av hovedstyret, Stine Johannessen presiserte at det ikke stemmer helt at kronene som øremerkes studenthus skal nedbetale renter.

- Jeg vil gjerne klarne opp i noe. Dette er ikke til nedbetaling av renter. Det er betaling av investeringskostnader. Grunnen til at vi foreslår 25 kroner til studenthus er for å redusere investeringsrisikoen, slik at vi kan fortsette å investere i andre ting. En økning på mindre enn 90 kroner vil gjøre at man må kutte i tilbud.


Studenthuset SO23 ble kjøpt i 2021, men når det står klart er uvisst. Foto: SiO

Studenthuset som aldri ble klart

Studenthuset det er snakk om skulle originalt stå klart i 2023. Åpningen ble så utsatt til "tidligst 2024", kunne man lese i Universitas forrige uke.

SiO måtte betale 290 milloner kroner for bygget, men uten finansieringsplan for renoveringen er prosjektet utsatt på ubestemt tid.

Torsvoll skjønner at noen av representantene reagerer på at studenter må betale for noe som er utsatt på ubestemt tid.

- Vi skjønner at det er flere som reagerer og dette er en diskusjon som arbeidsutvalget og Velferdstingets representanter har diskutert. Det er naturlig at det er skepsis til et prosjekt som er lenger ut i tid og det er mulig at de som finansierer tilbudet ikke kommer til å kunne bruke det selv. Med det sagt, dette har studentene gjort før, Domus Athletica er også delfinansiert over semesteravgiften, sier Torsvoll i en e-post til studentnyhetene.

Rettelse: I opprinnelig artikkel stod det at "25 kroner uansett vil gå til å dekke rentekostnader for SiO sitt nye studenthus". Det stemmer ikke, da det avgjøres i SiO sitt endelige budsjettvedtak for 2024. Velferdstinget har anledning til å komme med sine prefererte prioriteringer, og vil gjøre det i mars.