Foto: Selma Bull

NSO: vil beholde tilleggspoeng

Tønsberg (Studentnyhetene): Norsk Studentorganisasjon sitt landsmøte gikk av stabelen denne helgen. Det skal blant annet velges ny leder, handlingsplan, resolusjoner og politiske plattformer.

Forslag om nytt opptakssystem

Til utdanningspolitisk plattform ble det fremmet et forslag om å fjerne tilleggspoeng. Dette baserer seg på forslaget om nytt opptakssystem som kom før jul. Opptaksutvalget foreslår store endringer, inkludert å fjerne tilleggspoeng og innføre kvoter basert på opptaksprøver.

NSO har tidligere uttalt til Khrono at de er positive endringer på opptakssystemet, men er skeptiske til noen forslag, spesifikt opptaksprøver.

- Vi mener at utvalgets løsning ikke vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller, men i stedet videreføre de utfordringene vi har med dagens privatistsystem. Vi er også redd for at en opptaksprøve kan føre til en studentmasse med et stort gap i faglige forutsetninger for utdanningen, avhengig av om du har kommet inn gjennom karakterkvoten eller opptaksprøvekvoten, skrev NSO i sin høringsuttalelse.

Forslaget som ble fremmet på landsmøtet ble begrunnet med at NSOs plattform bør gjenspeile hvordan et fremtidig opptakssystem potensielt vil se ut. Dette ble ikke vedtatt.

- må se studenter i sammenheng med samfunnet

Studiestøtten er et av temaene det er stor er stor uenighet om internt i NSO. Selv om alle er enige om at den bør økes, er det hvor mye den skal økes det er uenighet om.

Godal Dam mener studentene er bedre tjent med å fremme de gode argumentene de har. Det må jobbes for å vise hvorfor det er nødvendig at studenter har tid til å kunne studere. Å fokusere for mye på fattigdomsgrensen går mot sin hensikt. Hun refererte også til åpningstalen sin, og understreket at studenter må se seg selv i sammenheng med samfunnet.

- Hvis vi begynner å snakke om fattigdomsgrensen snakker vi ikke bare om oss. Vi snakker om trebarnsmoren på Grorud som ikke har råd til å kjøpe mat til barna sine, vi snakker om minstepensjonisten som ikke får tingene til å gå rundt. Vi må fokusere på hvorfor det er nødvendig å gi studentene frihet til å studere.


Leder Godal Dam NSO bør beholde målet om å øke studiestøtten til 1.5G. Foto: Selma Bull

- 1,5G er ikke godt nok

Det sa Sigve Næss Røtvold da han stod på talerstolen lørdag formiddag i en debatt om velferdspolitisk platform. UiO-delegaten mener at det målet NSO har per nå er for lavt,

- Jeg hører sentralstyret snakke om at det ikke sannsynlig at vi får gjennom 1,5G engang. Vi som studentorganisasjon må kjempe for studentene. Med 2G får vi studentene over fattigdomsgrensen og det er et av de viktigste målene vi kan ha.


Sigve Næss Rætvold fra Venstrealliansen mener studiestøtten må opp til 2G. Foto: Selma Bull

Jonas Fløde fra universitet i Oslo fremmet et forslag om at NSO skal beholde målet om studiestøtte på 1,5G, men at det skulle legges til at det skal jobbes for 2G på sikt.

Søndag ble det vedtatt å ikke legge til et mål om 2G på sikt.

- må ta høyde for etiske problemstillinger

Lørdag skulle NSOs resolusjoner diskuteres, og det ble debatt om hvorvidt organisasjonen skulle etablere politikk om kunstig intelligens (AI).

- NSO bør ta en aktiv rolle i debatten om kunstig intelligens. Vi må se på KI i sammenheng med etisk refleksjon, for å sikre ansvarlig bruk. Ki er i stadig endring. Her må NSO ha spesifikk og god politikk å fronte, sa Maiken Køien Andersen (UiA) da hun la frem resolusjonen.

Det var stor enighet om at det var viktig for NSO å ha politikk på området, men uenighet om ordlyden. I utgangspunktet ville resolusjonen at KI skulle inn i undervisningen, det var ikke Knut Solvik fra Universitet i Stavanger enig i.

- KI i akademia er viktig å ta opp, men samtidig er det flere etiske problemstillinger som vi må ta høyde for. For at KI skal inkluderes i undervisningssammenheng må vi ha klare retningslinjer. Jeg mener at det ikke bør brukes aktivt i undervisningssammenheng, men heller læres om.

Søndag skulle landsmøtet votere, og resolusjonen om KI ble vedtatt med visse endringer om bruk i undervisningen.

Hvem er alumni?

Under debatt om regnskapet for 2022 var det debatt om NSOs fond for alumnus. Forslaget som foreligger er å over føre 50.000 til fondet, som per nå innehar 150.000 kroner Deler av organisasjonens økonomi ligger i forskjellige fond. Flere delegater reagerte både på fond for alumnus generelt, men også tilskuddet som var foreslått. Det var også forvirring om hvem som er alumni i utgangspunktet.

Emily MacPherson fra European Students' Union mente fondet er viktig for poltisk gjennomslag.

- Det er viktig å opprettholde dette fondet. Alumni er ikke bare en historiebok, de sitter også i ulike viktige posisjoner rundt omkring som kan hjelpe å gagne studentenes sak gjennom å være gode venner av NSO, det er sånn vi får gjennomslag på flere ting nettopp fordi vi har gode venner. De må vi ta vare på.


Lars Martin Myhre fra UiB sin delegasjon mente fond for alumnus var unødvendig. Foto: Selma Bull

En av delegasjonene som var motstandere av fondet var Universitetet i Bergen.

- På mandag reiser jeg hjem til Bergen, da skal jeg snakke med mine med-studentpolitikere. Jeg skal fortelle at i helgen økte vi driftstøtten, og jeg fant også ut at vi betaler masse penger til alumni-fond. De kommer til å bli forbanna. Jeg tror ingen kan gå hjem til sin institusjon og si at studentene hadde vært fornøyde med å høre om alumni-fondet, sa Lars Martin Myhre fra UiB.

Etter votering ble det vedtatt at fondet ikke skulle tildeles ytterligere 50.000.

Boligpolitikk

Under debatteringen av velferdspolitisk platform var boligpolitikk også et tema.

- Det er et skjevt maktforhold mellom leietaker og utleier i dag. For studenter som er leietakere, så er det mange som opplever å bli utnyttet. Vi vet at 1 av 5 som leier, leier med råte, mugg og skadedyr i boligen sin. Vi vet også at 1 av 10 er redde for å si i fra om kritikkverdige forhold fordi de er redd for å miste leiekontrakten sin. Sånn syns ikke jeg det skal være, sa Godal Dam fra talerstolen

Vedtok økning av driftstilskudd

Fredagen ble det debattert om driftstilskuddet studentene betaler over semesteravgiften skulle økes. Arbeidsutvalget hadde innstilt et forslag om å øke tilskuddet fra 32 kr, til 33,85 kr per student. Dette ble møtt debatt, hvor delegater fremmet forslag om å både beholde summen slik den er i dag, eller øke over det AU har foreslått. Lørdag ble arbeidsutvalgets forslag vedtatt, og driftstilskuddet økes.

Sentralstyrets mindretall ønsket å justere ned tilskuddet, fordi de mener at flere av medlemslagene ikke har bedt om en økning, og ønsker at pengene skal bevares lokalt, hos samskipnadene

Stor uenighet

Ida Lutro, leder for Velferdstinget Vest oppfordret landsmøtet til å beholde tilskuddet på dagens nivå. Lutro argumenterte for at man i en slik dyrtid samfunnet nå erfarer, er det mulig å hente inn midler andre steder, heller en å øke medlemskontigenten. For eksempel ved å se på hvordan man organiserer internt.

- Det er ikke nødvendig å sende sentralstyret på Norgesturné hver gang dere skal møtes.

Noen delegater tok også opp NSO sitt overskudd, og brukte dette som argument for at en økning ikke er nødvendig.

Avtroppende leder Maika Marie Godal Dam benyttet anledningen til å forsvare sitt arbeidsutvalgs forslag.

- Jeg står helt komfortabelt i at de pengene går til NSO, og ikke direktørene i en samskipsnad.

- Det er lett å stå her og sette det ene opp mot det andre. Det er sammenligninger vi kan gjøre lenge. NSO sin kjerneoppgave er å drive politisk påvirkningsarbeid, og i forslaget som er lagt frem til budsjett er det vernet om å kunne fortsette å gjøre nettopp det, sa Godal Dam til landsmøtet.

Oline Sæther, leder for Studentparlamentet på Universitetet i Oslo og lederkandidat for NSO mener i likhet med Maika at å øke tilskuddet vil tjene studentene.

- I flere av innleggene oppfatter jeg en viss skepsis til om NSO er verdt pengene. Vi har valgt AU til å jobbe frem gode politiske løsninger for norske studenter. Det å jobbe frem gode politiske løsninger koster penger. NSO er en nasjonal samlet studentstemme som har tjent Norges studenter godt. Pengene studentene har investert har gitt oss mye de siste 13 årene.

Besøk av Ola Borten Moe avlyst

Spørretimen med Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, et av landsmøtets høydepunkt måtte denne gangen utgå grunnet uforutsette hendelser på ministerens side.


Ola Borten Moe på vei til spørretime på landsmøtet 2022. Foto: Selma Bull

Borten Moe sendte en hilsen til landsmøtet som plaster på såret, hvor han skrøt av NSOs handlingskraft og viljestyrke.

Programmet for det NSO selv kaller vårens vakreste eventyr er full av både debatter og voteringer, og det er tydelig at alle delegatene er engasjerte i hvordan organisasjonen best kan fremme studentvelferd.

Ledervalg lørdag

Landsmøtet skal også velge ny leder på lørdag. Valgkomiteen har enstemmig innstilt Oline Sæther (26) som leder. Studentnyhetene har snakket med både Sæther og Karl Magnus Coronus Dretvik Nyeng, som også stiller. Intervjuene kan du høre her:

Dretvik Nyeng
Sæther

Dette er valgkomiteens innstilling:

  • Leder - Oline Sæther
  • Nestleder - Ole-Markus Simonsen
  • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig - ingen innstilling
  • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig - Elida Linnea Slettum
  • Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig - ingen innstilling
  • Internasjonalt ansvarlig - Jens Bartnes